ਤ੍ਰਿਬਰਗੇ – Tribarge – Meaning

So in our regular gurbani meetings, we often run across certain words that hold a lot of meaning and depth, that can be difficult to understand and remember. Today this word, that has come up several times in Jaap Sahib came up for discussion, so I thought I’d write done the results and share it will everyone.

Mahan Kosh says:

ਸੰ. त्रिवर्ग. {ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਤਿੰਨ ਦਾ ਸਮੁਦਾਯ। (2) ਤ੍ਰਿਫਲਾ। (3) ਤ੍ਰਿਕੁਟਾ। (4) ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ. ਤ੍ਰਿਪਦਾ। ੫. ਸਤ ਰਜ ਤਮ। (6) ਮਨੁ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ. “ਨਮਸ੍ਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ”. (ਜਾਪੁ).

So in English let’s have a breakdown:

ਤ੍ਰਿਬਰਗੇ – Tribarge – 9  Things, all present in Waheguru

 • ੩ Manorat – The three objectives of the world
  • ਧਰਮ – Dharam – Religion/Dsicelpnie
  • ਅਰਥ – Arth – Money
  • ਕਾਮ – Kaam – Desire, Greed
 • ੩  Gunn – The three virtues of the world
  • ਸਤ – Sato – Person who does Dharam
  • ਰਜ – Rajas – Person who wants Money (all about the $$$)
  • ਤਮ – Tamas – Tamsic – Greedy / Negative person who is always desiring something
 • ੩ Halta – Three states of Mind/Being
  • Chardi Kala – Postive State
  • Samanta – Equilibrium state (stable, balanced) –
  • Tandi Kala – Negative

All that, is what you need to know when a single word is mentioned in Gurbani: ਤ੍ਰਿਬਰਗੇ